Wednesday, May 02, 2007

พี่นกได้รับเมล์ให้แก้ไขบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์รวมเล่มในงานประชุมวิชาการมหิดล

หลังจากไปร่วมประชุมวิชาการที่ มหิดล เมื่อปลายเดือน ม.ค.50 ที่ผ่านมา ช่วงนี้ทางมหิดลได้ส่งเมล์มาแจ้งให้พี่นกแก้ไขบทความวิจัยตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญแล้วให้ส่งกลับทางเมล์โดยด่วน

หลังจากห่างหายไปนาน เมื่อเจอเมล์แนะนำ ทำเอาพี่นกอึ้งไปเหมือนกัน นึกไม่ออกว่าจะแก้ไขอย่างไร

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากมหิดลมีดังนี้


From: grwdr@mahidol.ac.th

เรียน คุณศิริจิต เทียนลัคนานนท์
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

1.บทคัดย่อ

ควรแสดงให้เห็นทุกส่วนของบทความ เรียบเรียงภาษาไทย
และแก้ไขภษาอังกฤษ

2.บทนำ

อธิบายให้ชัดว่าการใช้ Population ratio กำหนดความ
ต้องการบุคลากรมีข้อด้อยอย่างไร และการใช้ GIS ซึ่งมีการ
พิจารณา 3 ด้าน เหมาะสมกว่าอย่างไร

3.วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย

แสดงรายละเอียดขั้นตอนการวิเคราะห์และสร้างโมเลกุล
โรคอะไร ข้อมูลประชากรตัวใด และข้อมูลอะไรในการบ่งชี้การเข้า
ถึงบริการ จึงจะสามารถพิจารณา validity ของการวิจัย และสถิติตัว
ใดที่ใช้ และทำไมจึงใช้ 0.1 (อาจแสดงในวิจารณ์ผล)

4.ผลการวิจัย

ไม่จำเป็นต้องมีสรุปผล เพราะผลการวิจัยไม่ยาวจึงเกิด
ความซ้ำซ้อน นำเสนอการเปรียบเทียบด้วยตัวเลขด้วย เช่น จำนวน
บุคลากรต่อประชากร 100,000 คน หรือ จำนวนประชากรต่อ
บุคลากรในแต่ละอำเภอจะช่วยให้เห็นความแตกต่างชีดเจน

5.สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย

เรียบเรียงการเขียนให้ดีขึ้น เช่น ไม่ใช้วลีติดกันหลาย ๆ
วลี วิจารณืว่าความต้องการบุคลากรโดยวิเคราะห์ทาง GIS ดีกว่าจริง
หรือไม่ ไม่ใช้ comma (,) ในการเขียนภาษาไทย

6.ข้อเสนอแนะ

การช้ภาษาและคำศัพท์บางแห่งให้ความหมายคลาดเคลื่อน
เช่น เชิงปริมาณ โรคทางทันตสาธารณสุข การแสดงวัสดอุปกรณ์และ
วิธีวิจัย ควรให้รายละเอียดเพิ่มขึ้น และเรียบเรียงการเขียนให้แสดง
ว่าผู้วิจัยจะแสดงประเด็นอะไร

แก้ไขเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งกลับมาโดยด่วนด้วยคะ ขอบคุณคะ


แรกๆ พี่นกชักจะถอดใจ เพราะไม่อยากจะส่งแล้ว
.....แต่ภายหลังฮึดอีกครั้ง คงจะค่อยๆแก้ไขแล้วส่งให้มหิดลในวันอาทิตย์นี้

No comments: