Tuesday, January 30, 2007

ประมวลภาพไปร่วมประชุมวิชาการที่มหิดล ศาลายา 30 ม.ค.2550

ประมวลภาพ การเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

30-31 มกราคม 2550 ณ อาคารบัณพิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บรรยากาศสถานที่ติดโปสเตอร์บริเวณชั้นล่าง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน

ช่วงเวลารับประัทานอาหารกลางวัน ที่ประชุมจัดอาหารกล่องให้


บอร์ดแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์เอกสารรวมบทคัดย่อที่แจกในงานประชุม สำหรับผู้ลงทะเบียน

No comments: