Sunday, December 17, 2006

ภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่จากกล้องของคณะสาธารณสุข มมส.

อีกมุมหนึ่งซึ่งถ่ายก่อนการขึ้นถ่ายรูปหมู่บนสแตนด์ C

พี่นก ขอภาพนี้กับกลุ่มอาจารย์ แบบเต็มๆ
พี่นก ขอเดี่ยวอีกหน

ซุ้มถ่ายรูปที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส

No comments: