Thursday, January 18, 2007

ช้อนอิ่มอร่อย (handicap Spoon)

วิภา เต๋ทิ
โรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นอุปกรณาสำหรับช่วยใช้ประกอบด้วยช้อนหรือส้อมยาม 1 ด้าน สายตีนตุ๊กแก ยาวขนาด 40 เซนติเมตร จำนวน 1 อันและขนาด 8 เซนติเมตร (ส่วนที่ 2) จำนวน 1 อัน เข็มเย็บผ้า 1 อัน ด้าย 1 หลอด เศษผ้ากว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร 1 ชิ้นและเหล็กรัดสาย 1 อัน วิธีการทำโดย
1) เย็บเศษผ้าติดกับสายตีนตุ๊กแก (ส่วนที่ 2) โดยเย็บริมให้มีลักษณะเป็นช่องสอดช้อนหรือส้อมยาว
2) นำสิ่งที่ได้จากข้อ 1 มาเย็บติดกับสายตีนตุ๊กแกส่วนที่ 1 ให้แน่น
3) ใช้ช้อนหรือส้อมยาวสอดในช่องที่ทำไว้ ประมาณค่าอุปกรณ์ทั้งหมดประมาณ 55 บาท

ผลการศึกษา
- นำช้อนอิ่มอร่อยที่ทำได้มารัดติดกับมือของผู้ป่วยโดยให้สายรัดผ่านง่ามนิ้วห ัวแม่มือและนิ้วชี้ไปยังหลังมือและด้ามช้อนอยู่ในอุ้งมือให้พอเหมาะสำหรับตั กอาหารรับประทาน จากการทดลองใช้ในผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 10 ราย ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้เองและมีความภาคภูมิใจในตนเองที่ช่วยตนเองได ้ ผู้ดูแลเองก็สามารถจัดเวลาไปทำภารกิจอื่นๆได้ด้วย

สรุป
- การประดิษฐ์ช้อนอิ่มอร่อยขึ้นนี้ช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอ ดเลือดสมองและมีการอ่อนแรงของมือแต่ยังสามารถช่วยตนเองได้บ้างสามารถรับประท านอาหารได้ด้วยตนเอง ทำให้ลดภาวะของผู้ดูแลและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่ต้องเป็นภาร ะของลูกหลานมากนัก ทั้งนี้หากนำช้อนอิ่มอร่อยไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการให้ญาติช่วยฝึกกายภาพบำบั ดให้แก่ผู้ป่วยได้ด้วย จะช่วยส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้มือในการช่วยเหลือตนเองได้ดีมากขึ้นจาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

No comments: