Thursday, January 11, 2007

พี่แจงเสนอแนวทางทำวิจัยร่วมกับเพื่อนๆ

พี่แจงเห็นข่าวการทำวิจัยร่วมกัน... เลยอยากร่วมมือด้วย และโทรคุยกันทางโทรศัพท์

นายบอนจึงถามพี่แจง ถึงประเด็นที่สนใจ อยากทำหัวข้อไหน

ซึ่งจะเป็นงานวิจัย ที่มีชื่อของพี่แจง พี่อดุลย์ พี่นก นายบอน ร่วมในหัวข้อเดียวกัน ส่วนท่านอื่นๆ สามารถร่วมแจมได้....ถ้าต้องการ

พี่แจงอยากทำวิจัยเกี่ยวกับ งานระบาด สนใจเรื่องของมาลาเรีย ไข้เลือดออก
หรืออาจหันมาทำ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน , ความดัน.....

เจาะที่ปัจจัยการเกิดโรค, พฤติกรรมเกิดโรค นำข้อมูลมาทำ Model (แบบจำลอง) เพื่อศึกษาเชิงพื้นที่ด้วย GIS – ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

หาปัจจัยแทรกซ้อนในการเกิดโรคที่สนใจศึกษา มีหรือไม่?
ใส่ตัวแปรที่ทำให้เกิดโรค นำเข้า Model วิเคราะห์ออกมา

ข้อมูลที่ใช้ อาจใช้ข้อมูลของแต่ละจังหวัด หรือ เอาข้อมูลของพี่อดุลย์มาวิเคราะห์ ช่วยกันคิด ช่วยกันเขียน คำนวณ วิจารณ์

เวทีที่ตั้งใจจะเผยแพร่ผลงาน คือ เวทีประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข และเวทีอื่นๆ....


ส่วนท่านอื่นๆจะเสนอเรื่องไหน ก็จะรอฟังและค่อยมาปรึกษาหารือกันว่าสุดท้ายจะทำเรื่องใดต่อไป

No comments: