Monday, January 15, 2007

การจัดกิจกรรมกลุ่มบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมผู้ติดแอลกอฮอล์

ศิริพร ทองปอ, นิมิต แก้วอาจ, ธิดา รัตนสมบัติ, สุดใจ เหล่าสมบัติ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

เป็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ติดแอลกอฮอล์ที่เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2548- มีนาคม 2549 ไม่มีอาการทางจิตหรืออาการทางจิตทุเลา ไม่มีอาการถอนพิษสุรา และมีคะแนนประเมินปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 13 คะแนนขึ้นไป จำนวน 44 คน รูปแบบการบำบัดใช้การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมบำบัด 6 กิจกรรม ดำเนินกิจกรรมบำบัดทุกวันๆละ 1-2 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ประเมินผลการบำบัดด้วยการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ติดตามผลการบำบัดหลังเสร็จสินการบำบัดเดือนที่1,4,8 และ 12 ด้วยการนัดมาพบที่หน่วยงาน จดหมาย หรือโทรศัพท์ผลการศึกษา เมื่อติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการบำบัดเดือนที่ 1 และ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาสามารถเลิกดื่มได้จำนวน 29 คน ลดปริมาณการดื่มลง 14 คน ส่วนอีก 1 คน ยังคงดื่มเท่าเดิม

- การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเป็นการบำบัดที่เน้นการปรับเปลี่ยนการรับรู้ รูปแบบความคิด ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์และพฤติกรรม โดยมุ่งการตั้งเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ความสำเร็จของการบำบัดจึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งด้านผู้รับการบำบัดที่ ต้องอาศัยความพร้อม แรงจูงใจ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และความเป็นไปได้ ความสามารถในการจัดการต่อสถานการณ์เสี่ยงต่างๆจาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร


No comments: