Thursday, January 18, 2007

ผลการฝึกอบรมการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ

ชาญชัย ชิดดี, กนกพร แก้วเที่ยง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาผลการฝึกอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ

วิธีการศึกษา
- เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ จากวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ และวิทยาลัยโปลีเทคนิคอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ถึง 8 สิงหาคม 2548 โดยมีกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 90 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนด กลุ่มศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบจะได้รับการตอบแบบสอบถาม 2 ครั้ง ห่างกัน 12 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ Paired t-test

ผลการวิจัย
พบว่า ก่อนการฝึกอบรมไม่พบความแตกต่างของคะแนนความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยระหว่างกลุ่มศึกษาและก ลุ่มเปรียบเทียบ ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยของกลุ่มนักศึกษาก่อนและหลังการฝึกอบ รม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (16.81, 13.37, 12.32, P-value<0.01) f="61.84,">

สรุป
- การฝึกอบรมเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนขับขี่จักรยานยนต์อย่าง ปลอดภัย

จาก ผลงานวิชาการนำเสนอ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี 2549 วันที่ 4-6 กันยายน 2549
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

No comments: