Thursday, January 18, 2007

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการประชาชน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น

รุจิราลักษณ์ พรหมเมือง – กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น
กำจัด ทานา – กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลขอนแก่น

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญและมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของประชาชน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน CUP โรงพยาบาลขอนแก่น

วิธีการศึกษา
- เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง ณ ช่วงเวลาหนึ่ง (Cross sectional Descriptive study) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ CUP โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 309 คน เก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ และ Multiple logistic Regression

ผลการศึกษา
- กลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ร้อยละ 45.3 และไม่ใช้บริการ ร้อยละ 54.7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมาใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติไ ด้แก่ ระยะห่างของที่พักกับศูนย์สุขภาพชุมชน (P < 0.05) และสามารถใช้ทำนายพฤติกรรมการใช้บริการของประชาชน ได้ถึงร้อยละ 63.79 (P < 0.05) ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น การใช้สิทธิบัตร ฐานะทางการเงิน และระดับการศึกษา ไม่มีความแตกต่างกันในลักษณะของผู้มาใช้บริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชน

วิจารณ์และสรุป
- ศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่ควรตั้งอยู่ใกล้ที ่พักอาศัยของประชาชนที่มารับบริการโดยมีการเดินทางที่สะดวกใช้เวลาไม่นาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้ทราบถึงการดำเนินงานอ ย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการลดปริมาณไปรับบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในโรงพยาบาล เพราะผู้มารับบริการมีความหลากหลาย ไม่จำกัดอยู่เฉพาะผู้ใช้สิทธิบัตรโครงการประกันสุขภาพ หรือระดับการศึกษาใดๆ ดังนั้น ควรมีการกระจายศูนย์สุขภาพชุมชนให้คอบคลุม เพื่อให้ประชาชนมารับบริการได้ทุกระดับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งมี ศูนย์แพทย์ชาตะผดุงที่รับผิดชอบประชาชนที่มากขึ้น และมีพื้นที่รับผิดชอบกว้างทำให้การให้บริการประชาชนในพื้นที่ไม่ทั่วถึงครอ บคลุม


จากผลงานวิชาการนำเสนอ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี ๒๕๔๙ วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙
ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

No comments: