Thursday, January 18, 2007

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยและการบริหารจัดการห้องแยกโรคระบบทางเดินหายใจ

บุดดา ขามพิทักษ์, วราภรณ์ ประทุมนันท์, วิไลวรรณ เนื่อง ณ สุวรรณ
โรงพยาบาลขอนแก่น

วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดระบบบริการห้องแยกโรคระบบทางเดินหายใจ สำหรับดูแลผู้ป่วย SARS และไข้หวัดนกให้มีประสิทธิภาพ

วิธีการศึกษา
- เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) จากทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยทบทวนบทบาทหน้าที่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้อง Lab หน่วยงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล หน่วยงานเวชกรรมสังคม และหน่วยงานช่างไฟฟ้า แล้วกำหนดระบบและบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน มีการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อม

ผลการศึกษา
- มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา (พฤศจิกายน 2548 – 2549) Suspected Case จำนวน 5 ราย ผลตรวจ PCR Negative โดยให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมครอบคลุม กาย จิต สังคม มีการใช้หลัก Isolation Precaution รวมทั้งการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ จากการประเมินผลผู้ป่วยและญาติมีความมั่นใจในการดูแลตนเองและเกี่ยวกับการป้ องกันและการแพร่กระจายของเชื้อ และสามารถลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมอย่างปกติสุข

สรุป
- การดูแลผู้ป่วยโรค SARS และโรคไข้หวัดนกที่มีคุณภาพจะต้องมีรูปแบบที่ชัดเจน มีกลยุทธ์ที่สำคัญ ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุน เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานแบบมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพ จะทำให้งานประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน

จากผลงานวิชาการนำเสนอ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี ๒๕๔๙ วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙
ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

No comments: