Thursday, January 18, 2007

การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์แบบครบถ้วนและต่อเนื่อง

คณะกรรมการควบคุม-ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ - อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

วิธีการศึกษา
- โดยใช้กระบวนการ P-D-C-A จัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ/ ผู้ป่วยเอดส์โดยกรมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ แกนนำอาสาสมัครผู้ติดเชื้อ/ ผู้ป่วยเอดส์ ยกร่างแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ เสนอต่อคณะกรรมการเอดส์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ อบรมความรู้และทักษะในการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์แก่ทีมสหวิชาชีพ แกนนำอาสาสมัครในโรงพยาบาลและ PCU ในเครือข่ายพัฒนารูปแบบการให้บริการในคลินิกโรคติดเชื้อ มีการให้บริการแบบ One stop service และสนับสนุนการดูแลตนเองโดยใช้เครื่องมือ HIVQUAL-T (TUC) และนำผลการวัดมาจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในประเด็นที่ยังปฏิบัติไม่ได้ตามมาต รฐานตัวชี้วัด

ผลการศึกษา
พบว่า 100% ของผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการได้รับข้อมูลความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง, 100% ทีมสหวิชาชีพมีการปฏิบัติในการให้บริการตามมาตรฐานการดูแล 97.8% ผู้ป่วยได้รับการตรวจ CD4, 98.4% ผู้ป่วยที่ CD4 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 200 ได้รับยาป้องกันปอดอักเสบ 93.9% ผู้ป่วยที่ CD4 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 100 ได้รับยาป้องกัยเชื้อราขึ้นสมอง 90.6% ผู้ป่วยที่ CD4 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 200 ได้รับยาต้านไวรัส 90% ของผู้ป่วยที่กินยาต้านไวรัสมี Drug Adherence มากกว่า 95% และในผู้ป่วยที่กินยาต้านไวรัสมีอัตราการเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเท่ากับ 0 อัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยเอดส์ลดลงจากเดิมเป็นร้อยละ 70

สรุป
- การมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์และองค์กรเอกชนให้การดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพราะโรคเอดส์เป็นโรคที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม/เศรษฐกิจ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยลำพัง ต้องอาศัยภีความร่วมมือหลายๆหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานบริการทางด้านสุขภาพเป็นผู้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง การให้การดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ตามมาตรฐานทำให้ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์เข้าถึงระบบข้อมูลและระบบบริการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


จากผลงานวิชาการนำเสนอ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี ๒๕๔๙ วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙
ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

No comments: