Thursday, January 18, 2007

ลักษณะของผู้ป่วยเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงที่มารับบริการในโรงพยาบาลระยอง

อิชยา สุวรรณกุล, นงนุช เชาวน์ศิลป์, พิสมัย ฉายแสง, กิ่งกาญจน์ คงสาคร, สุวรรณา บุญเอี่ยม, พัชรินทร์ พฤทธิ์พงศ์สิทธิ์

โงพยาบาลระยอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ประเภทและลักษณะการถูกกระทำรุนแรงของเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของผู้กระทำรุนแรงและผู้ถูกกระทำรุนแรง
3. เพื่อศึกษาการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง

วิธีการดำเนินการวิจัย
- ประชากร – ผู้ป่วยเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงที่มารับบริการในโรงพยาบาลระยองระหว่าง วันที่ 1 ต.ค. 48 ถึง 30 มิ.ย.49 เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล – รวบรวมข้อมูลจากจากแบบบันทึกผู้ป่วยเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงโรงพยาบาลร ะยอง การวิเคราะห์ข้อมูล – วิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษา
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการที่ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงม ีจำนวน 223 คน จำแนกเป็นถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย 121 คน ทางเพศ 79 คน ทางจิตใจ 23 คน เป็นเพศหญิง 217 คน เพศชาย 6 คน อายุของผู้ถูกกระทำรุนแรงน้อยที่สุด 2 เดือน มากที่สุด 56 ปี ผู้กระทำรุนแรงส่วนใหญ่เป็นคนรู้จักใกล้ชิด การช่วยเหลือที่ให้ได้แก่ การรักษาและพยาบาลเบื้องต้น การให้ยาป้องกันการตั้งครรภ์ ยาต้านไวรัส การเข้ากระบวนการยุติการตั้งครรภ์ในผู้ป่วยที่ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว และการประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

สรุป
*- ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพบริการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงจำเป็นต้ องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องดำเนินการในเชิงรุกต่อไป เพื่อป้องกันการกระทำรุนแรงในกลุ่มเด็กและสตรี

จากผลงานวิชาการนำเสนอ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี ๒๕๔๙ วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙
ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

No comments: