Thursday, January 18, 2007

ผลการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

อนงค์ นันทสมบูรณ์ และคณะ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยายและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของบุคลากรทางก ารพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประชากร คือ บุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2548 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 จำนวน 368 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของบุคลากรทางการพยา บาล แบบสอบถามเจตคติต่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ แบบสำรวจผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการพยาบาลและศึกษาเชิงคุณภาพ โดยทำการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ผู้วิจัยได้นำเครื่องมือไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาความเที่ยงของแบบสอบถามเ จตคติต่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ แบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ ได้คววามเที่ยวเท่ากับ 0.83 และ 0.90

ผลการศึกษาพบว่า
1) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มีภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ เพียงร้อยละ 32.60
2) เจตคติการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์อยู่ในระดับสูง (x = 3.84, SD = 0.73)
3) ความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์อยู่ในระดับสูง (X = 3.51, SD= 0.73)
4) ผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการพยาบาล มีจำนวนทั้งหมด 310 เรื่อง
5) ผลการสนทนากลุ่ม จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 29 คน ได้ประเด็นคำตอบเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของบุคลากรทางการพยา บาลโดยภาพรวมดังนี้ ทุกคนเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ

สรุป
- การพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ด้า นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการประชุมบางโครงการจะเน้นเฉพาะกลุ่มแกนนำที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ แต่เจตคติและความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นถึงบุคลากรทางการพยาบาลมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชา การ

จาก ผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

No comments: