Monday, January 15, 2007

การศึกษาการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ อำเภอพะยูน จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2549เพ็ญ สุขมาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะยูน จังหวัดพัทลุง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนให้ดำเนินโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ โดยใช้กลยุทธ์ เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2544 และในปีพุทธศักราช 2545 กระทรวงสาธารณสุข
ได้กำหนดนโยบายเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) โดยกำหนดให้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 3 ประการ คือ ประการแรก เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ในศูนย์เด็กเล็กร้อยละ 90 ต้องมีการพัฒนาสมวัย ประการที่สอง ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งต้องผ่านการประเมินตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่อย่างน้อยตำบลละ 1 ศูนย์

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาผลของการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและผลการประเมินศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปี 2549

วิธีการวิจัย
- รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและแบบประเมินศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสัมภาษณ์ผู้ดูแลเด็กจำนวน 31 คน และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่อำเภอปากพะยูนจำนวน 31 ศูนย์

ผลการศึกษา
- การดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก พบว่า ร้อยละ 98.0 ของเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ในศูนย์เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัย ส่วนการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กพบว่ามีศูนย์เด็กเล็กเพียง ร้อยละ 33.33 เท่านั้นที่ดำเนินงานตามกระบวนการทุกขั้นตอน ขั้นตอนที่ไม่ได้ดำเนินการส่วนมากคือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการดำเนินงาน สำหรับผลการประเมินตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ทั้ง 6 ด้น คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ด้านการบริการอาหาร และความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย ด้านบุคลากร และด้านการมีส่วนร่วมขององค์กร พบว่ามีศูนย์เด็กเล็กผ่านการประเมินระดับพื้นฐานร้อยละ 33.33 ไม่มีศูนย์เด็กเล็กผ่านกาประเมินระดับดีและระดับดีมาก


จากผลงานวิชาการนำเสนอ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549

วันที่ 4-6 กันยายน 2549 ณ โรมแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

งานวิจัย สาธารณสุข

No comments: