Thursday, January 25, 2007

ผลสำรวจภาวะโรคทางจิตเวชของประชาชนในพื้นที่การสาธารณสุขเขต 14

มานิดา สิงหัษฐิต, จำลองลักษณ์ จามรโชติ, อรอินทร์ ขำคม, หทัยรัตน์ หาคำ, กนกวรรณ ทาสอน, ขนิษฐา ศรีเรือนทอง, ฎารณี กองสุข

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

- วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคทางจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนใน พื้นที่การสาธารณสุขเขต 14 โดยใช้แบบประเมิน MINI INTERNATIONAL NEUROPSYCHIATRIC INTERVIEW Thai version 5.0.0

- ผลการศึกษาพบโรคทางจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต ที่พบมาก 3 อันดับแรก คือ การติดสุรา(ร้อยละ 4.30) , ภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ร้อยละ 4.00) และโรคซึมเศร้า (ร้อยละ 3.90) จังหวัดที่พบการติดสุรามากเป็นอันดับที่ 1 คือ อำนาจเจริญ(ร้อยละ 2.30) รองลงมาคือ ยโสธร (ร้อยละ 1.20)

- จังหวัดที่พบภาวะเสี่ยงการฆ่าตัวตายมากเป็นอันดับ 1 คือ อุบลราชธานี (ร้อยละ 1.40) รองลงมา คือ ยโสธร (ร้อยละ 1.10) จังหวัดที่พบโรคซึมเศร้ามากเป็นอันดับ 1 คือ อำนาจเจริญและยโสธร (ร้อยละ 1.30 และ 1.30) รองลงมาคือ อุบลราชธานี (ร้อยละ 0.70) การติดสุราพบในเพศชาย มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 3.79 และ 0.50) ภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 3.00 และ 1.00) โรคซึมเศร้าพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 2.50 และ 1.40)
จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

No comments: