Thursday, May 25, 2006

ผลของการให้การปรึกษาแบบสั้นในการบำบัดผู้ติดสุราที่คลินิกสารเสพติด โรงพยาบาลลำพูน

อัจฉรา ฟองคำ
โรงพยาบาลลำพูน


ผลการศึกษา
- การนำเทคนิคการปรึกษาแบบสั้นมาใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุราอย่างได้ผลดี ซึ่งตรงกับการประเมินผลจากการตรวจ GGT ที่ลดลงอย่างชัดเจน จึงควรสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้และทักษะในการนำเทคนิคการ ปรึกษาแบบสั้น ไปใช้ในการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ป่วยที่ติดสุรา ทั้งในคลินิกสารเสพติดในหอผู้ป่วยทั่วไปหรือในศูนย์สุขภาพชุมชน อย่างกว้างขวางต่อไป

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

No comments: