Friday, May 26, 2006

ความต้องการของประชาชนที่มีต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


ประวิทย์ แสงศิริวุฒิ (2537) ได้ศึกษาความต้องการของประชาชนที่มีต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่เคยพักและไม่เคยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล มีความต้องการทางการแพทย์ไม่แตกต่างกัน คือ ต้องการให้แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการในเวลา 08.00 - 10.00 น. และต้องการให้แพทย์มาตรวจเยี่ยมอาการวันละ 1 ครั้ง ความต้องการบริการของพยาบาล ความต้องการที่ประชาชนต้องการเป็นอันดับ 1 คือ ต้องการให้พยาบาลให้เกียรติ อันดับ 2 ต้องการให้พยาบาลสอนและแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะอยู่ในโรงพยาบาล อันดับ 3 ต้องการให้พยายาลสอนและแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อรู้สึกเจ็บป่วย ความต้องการการบริการในขณะที่มารับบริการตรวจรักษา ความต้องการที่ประชาชนต้องการมากเป็นอับดับ 1 คือ ต้องการให้มีสถานที่นั่งรอตรวจอย่างเพียงพอ อันดับ 2 ต้องการให้มีห้องน้ำสะอาดบริการอย่างเพียงพอ ความต้องการด้านสวัสดิการสิ่งแวดล้อม ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการแตกต่างกันและไม่แตกต่างกันดังนี้ ความต้องการที่แตกต่างกัน ได้แก่ ผู้ที่เคยพักรักษาตัว หรือ นอนพักในโรงพยาบาลต้องการให้โรงพยาบาลจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องนุ่งห่ม และพยาบาลพิเศษดูแล ส่วนผู้ที่ไม่เคยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จะต้องการจัดหาเครื่องนุ่งห่มมาเองจากบ้าน และต้องการให้ญาติคอยดูแลในขณะเจ็บป่วย ความต้องการที่ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ต้องการให้โรงพยาบาลจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวก อาหารและของว่าง และจัดรถส่งกลับบ้านเมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับได้


No comments: