Thursday, May 26, 2005

Smoking cessation activities inTaiwan


งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการวิเคราะห์กิจกรรมการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ในไต้หวัน โดยผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมการรณรงค์หลักประกอบด้วย


- โปรแกรมเลิกบุหรี่ภายใน 5 วัน โดยโรงพยาบาล Taiwan Adventist
- การจัดค่ายเพื่อเลิกบุหรี่และเพื่อสุขภาพ ซึ่งประสบความสำเร็จมาก
- ก ารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเลิกบุหรี่ การบริหารโครงการรณรงค์เพื่อการเลิกสูบบุหรี่ และการเตรียมตัวบุคคลที่จะเลิกบุหรี่ โดยจัดอบรมให้กับตัวแทนของโรงพยาบาล โบสถ์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ผู้วิจัย - Lin Chu (2539)


No comments: