Thursday, May 26, 2005

Smoking-prevention campaign


งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นวิเคราะห์พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในประเทศฟิลิปปินส์

ผลการวิจัย พบว่า
- จำนวนผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุระหว่าง 7-19 ปี มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี
- ส าเหตุของการขยายตัวของกลุ่มผู้สูบบุหรี่ ได้แก่ สภาพแวดล้อม และแนวทางการสื่อสารของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบุหรี่ กล่าวคือ สภาพแวดล้อมในสังคมของกลุ่มที่เริ่มสูบบุหรี่มักประกอบไปด้วยคนสูบบุหรี่จำน วนมาก นอกจากนั้น บริษัทกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบุหรี่ยังพยายามสื่อสารกับเยาวชน เพื่อสร้างภาพให้เห็นว่า การสูบบุหรี่เป็นสัญลักษณ์ของ "ความทันสมัย"
- การต่อสู้กับอุตสาหกรรมบุหรี่ จำเป็นต้องดำเนินการเชิงสัญลักษณ์ โดยโครงการรณรงค์ในฟิลิปปินส์ ได้เลือกนำ Yosi Kadari ซึ่งเป็นตัวที่รวมความเลวร้าย และน่าเกลียดน่ากลัวของบุหรี่มาใช้ในการสร้างความคิดใหม่แก่เยาวชนผู้วิจัย - Kim, I.B.
No comments: