Thursday, May 26, 2005

Anti-smoking campaign in Chiang Mai province.


งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการวิเคราะหโครงการรณรงค์ต่อต้านการสูบุหรี่ในจังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัย พบว่า โครงการรณรงค์ดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้
- การกำหนดนโยบายเพื่อลดอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้สูบบุหรี่ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่
- ออกกฏหมายควบคุมการสูบบุหรี่
- การรณรงค์การลดบุหรี่
- การรณรงค์เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน


ผู้วิจัย - Thongchai Termprasit (2539)


No comments: