Thursday, May 26, 2005

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื่อโรคเอดส์ของพนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาห กรรมในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธ์ (2535 / บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื่อโรคเอดส์ของพนักงานและคนงานในโรงงาน อุตสาหกรรมในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มพนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโคเอดส์ใน ระดับดี และมีทัศนคติต่อโรคเอดส์ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์บางอย่างที่

ยังต้องปรับปรุง พฤติกรรมการได้รับข้อมูลข่าวสาร พบว่า โทรทัศน์เป็นสื่อที่ชัดเจนที่สุดในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ไปยัง พนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม


No comments: