Thursday, May 26, 2005

การใช้เมล็ดฟักทองลดการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ


วรนันท์ (2530) ได้ ศึกษา การใช้เมล็ดฟักทองลดการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ผู้วิจัยพบว่า โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเป็นโรคที่เป็นกันมากในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุสำคัญของโรคนี้ คือ การขาดธาตุฟอสฟอรัส และการได้รับสารอาหารที่มีออกซาเลทสูง ผู้วิจัยได้นำเมล็ดฟักทองมาศึกษาพบว่า มีฟอสฟอรัสสูง จึงได้นำไปทดลองความปลอดภัยของการบริโภคในสัตว์ทดลอง ผลบ่งชี้ว่าไม่มีอันตราย จึงได้นำเมล็ดฟักทองซึ่งแกะเปลือกและคั่วสุกแล้วไปใช้ในเด็กที่มีประวัติ หรือมีอาการของโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ผลปรากฏว่า ปัสสาวะของเด็กกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด คือ จากลักษณะขุ่นกลายเป็นใสสะอาดภายใน 24 ชั่วโมง หลังรับประทานเมล็ดฟักทอง เมื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เห็นผลึกหายไปหรือมีขนาดเล็กลงและสารที่ช่วย ส่งเสริมการตกผลึกมีปริมาณลดลง ส่วนสารยับยั้งการเกาะกลุ่มรวมกันของผลึกมีมากขึ้นทำให้ผลึกไม่สามารถจับ รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นได้ ซึ่งผลึกก้อนเล็กๆนั้น ร่างกายสามารถขับออกได้ จึงใคร่แนะนำให้ประชาชนทั่วไปหันมาบริโภคเมล็ดฟักทอง ซึ่งสามารถช่วยลดการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้การใช้เมล็ดฟักทองลดการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ


No comments: