Thursday, May 26, 2005

พฤติกรรมการรับข่าวสารเรื่องยาม้าของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร


งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มุ่งเน้นไปยังกลุ่มครู โดยมีประเด็นหลักในการศึกษา 4 ป ระเด็น ได้แก่ พฤติกรรมการรับข่าวสารจากครู การเปิดรับสื่อมวลชนเกี่ยวกับสารเสพติดและยาบ้า ทัศนคติต่อการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับยาบ้า และวิธีการที่ครูเผยแพร่ความรู้เรื่องยาบ้าสู่นักเรียน


ผลการวิจัยพบว่า
- ล ักษณะ ทางประชากรของครู ได้แก่ เพศ อายุ คุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอน และวิชาที่สอน ไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน
- ลัก ษณะ ทางประชากรของครู ได้แก่ เพศ อายุ คุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอน และวิชาที่สอน ไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด
- ล ักษณะ ทางประชากรของครูที่แตกต่างกัน ได้แก่ ตำแหน่ง มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับยาบ้า ในขณะที่ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา ระยะเวลาในการปฎิบัติการสอนและวิชาที่สอน ไม่ทำให้มีทัศนคติในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับยาบ้าแตกต่างกัน
- การเปิดรับข่าวสารเรื่องยาบ้า ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องโทษและพิษของยาบ้า
- การเปิดรับข่าวสารเรื่องยาบ้า ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการเปิดรับข่าวสารเรื่องยาบ้า


ผู้วิจัย - ศิริพร เชิดวงศ์สุข (2539)


1 comment:

แปลภาษาฝรั่งเศส said...

แปลกดีนะยิ่งปราบปรามกลับยิ่งมีผู้ค้ามากขึ้น ไม่กลัวกฏหมายกันบ้างหรืองัยนะ