Thursday, May 26, 2005

การศึกษาผลของการสื่อสารรณรงค์ต่อต้านการเสพยาบ้าที่มีต่อเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร


งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มุ่งเน้นไปยังกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นหลัก 2 ประเด็น ได้แก่ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสารมวลชนและพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องยาบ้าของนักเรียน


ผลการวิจัย พบว่า


- ในบรรดาข่าวสารทางสื่อมวลชน กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นิยมเปิดรับข่าวสารจากโทรทัศน์มากที่สุด โดยมีการเปิดรับข่าวสารจากโทรทัศน์ทุกวัน
- กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มีปริมาณการเปิดรับข่าวสารเรื่อง "ยาบ้า" ในเกณฑ์ปานกลาง
- กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มักจะได้รับข่าวสารเรื่อง "ยาบ้า " จากโทรทัศน์ (สื่อมวลชน) รองลงมา ได้แก่ ป้ายประกาศ (สื่อเฉพาะกิจ) และเพื่อน (สื่อบุคคล) ตามลำดับ
- กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ให้ความเชื่อถือข่าวสารที่ได้รับจากโทรทัศน์ (สื่อมวลชน) บิดา-มารดา (สื่อบุคคล) และแผ่นพับ (สื่อเฉพาะกิจ) ตามลำดับ
- กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มีระดับความรู้เกี่ยวกับยาบ้าในระดับปานกลาง และต้องการให้มีการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เรื่องยาบ้าผ่านทางสื่อมวลชนให้มากกว่าปัจจุบัน (ปีที่ทำการวิจัย ได้แก่ ปี 2534)


ผู้วิจัย - แววตา ธนบัตร


No comments: