Thursday, May 26, 2005

การรับข่าวสารเกี่ยวกับยาม้าจากสื่อมวลชนของพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด ( บขส.)


งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ มุ่งเน้นไปยังกลุ่มพนักงานขับรถ โดยมีประเด็นหลักจำนวน 4 ป ระเด็น ได้แก่ การเปิดรับสื่อมวลชนเรื่องยาบ้า ความรู้เรื่องยาบ้า ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องยาบ้า และความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องยาบ้าหลังการเปิดรับสื่อมวลชน


ผลการวิจัย พบว่า
- พนักงานขับรถมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับยาบ้าจากสื่อโทรทัศน์สูงสุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และเพื่อน ตามลำดับ
- พนักงานขับรถให้ความสนใจเกี่ยวกับยาบ้าในระดับปานกลาง
- พนักงานขับรถมีทัศนคติต่อการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาบ้าในระดับปานกลาง


ผู้วิจัย - วริยา ธุวสิน (2534)


No comments: