Thursday, May 26, 2005

การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องโรคเอดส์ในหนังสือพิมพ์รายวัน


งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างของเนื้อหาเกี่ยวกับโรคเอดส์ในหนังสือพิมพ์ รายวันประเภทเน้นคุณภาพ โดยเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ์รายวันประเภทประชานิยม โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ และช่วงหลังการรณรงค์


ผลการวิจัยพบว่า
- ความพี่ในการนำเสนอ, รูปแบบในการนำเสนอ,เนื้อที่ที่ใช้ในการนำเสนอ, ทิศทางการพาดหัวข่าว , แหล่งข้อมูลที่นำเสนอ,แ ละ สาระเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ทั้งสองประเภททั้งช่วงก่อน และหลังการรณรงค์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


- หนังสือพิมพ์คุณภาพนำเสนอเนื้อหาที่เน้นถึงเรื่องโรคเอดส์ในด้านผลกระทบทางสังคมมากกว่าหนังสือประชานิยมผู้วิจัย - สิริวิมล ชาญเวชช์ (2532)


No comments: