Thursday, May 26, 2005

สถานการณ์ของงานจัดหายาประจำหมู่บ้านในการสาธารณสุขมูลฐานของประเทศ


ร่มไทร และคณะ (2527) ได้ศึกษา สถานการณ์ของงานจัดหายาประจำหมู่บ้านในการสาธารณสุขมูลฐานของประเทศ พบว่า ใน พ.. 2526 มีกองทุนยาและเวชภัณฑ์หรือสหกรณ์ยากระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความหนาแน่นสูงสุด คือ ประมาณร้อยละ 60 โดยเฉลี่ยทั่วประเทศมีกองทุนยา 1 กองทุนต่อทุก 6 หมู่บ้าน การประเมินสถานการณ์ของกองทุนยา พบว่า ร้อยละ 23 ดำเนินไปได้ดียิ่ง ร้อยละ 49 ดำเนินการไปได้ดีพอสมควร และอีกร้อยละ 28 ม ี ปัญหาต้องแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ พบว่า การฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเรื่องวิธีการกองทุนยายังไม่กว้างขวาง เพียงพอ ผู้ขายยายังได้รับเงินตอบแทนน้อย ผู้ขายเปลี่ยนตัวบ่อย ความยุ่งยากของการทำบัญชี การกระจายของยาตำราหลวงไปยังจุดจำหน่ายยังไม่ทั่วถึง และการขาดยาบางขนานอยู่เป็นประจำ


No comments: