Friday, January 05, 2007

รายละเอียดการแก้ไขบทคัดย่อของพี่แจง จากมหิดล (แจ้งตอบรับบทคัดย่อร่วมการประชุมวิชาการฯ)

เรียนคุณ สุกานดา เอี่ยมศิริถาวร
ตามที่ท่านได้ส่งบทคัดย่อเพื่อร่วมนำเสนอใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 “เรื่องบัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” นั้น

ทางบัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบดังนี้
1. ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ยินดีที่จะรับท่านเข้าร่วมนำเสนอใน การประชุมครั้งนี้ ในรูปแบบ .Poster โดยขอให้ผู้เสนอผลงานแก้ไขบทคัดย่อดังนี้ตาม file ที่แนบมาข้างล่าง
2. ผู้เสนอผลงานต้องแก้ไขและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ทาง www.grad.mahidol.ac.th ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2549 โดยใช้Username: …………….Password: …………… (ที่นักศึกษาใช้สมัครเข้าร่วมประชุมฯ)
ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งส่ง files บทคัดย่อที่ได้ทำการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 12 มกราคม 25503. บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศโปรแกรมการนำเสนอผลงานอีกครั้งหลังจากวันที่ 12 มกราคม 25504. เปลี่ยนแปลงกำหนดการเสนอผลงาน จากเดิม 1-2 กุมภาพันธ์ 2550 เปลี่ยนเป็น 30-31 มกราคม 2550 สถานที่ตามเดิม ณ. อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม
E-mail ฉบับนี้ถูกส่งโดยระบบอัตโนมัติ หากต้องการติดต่อหรือตอบกลับกรุณาติดต่อที่ e-mail: grwdr@mahidol.ac.thคลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยายใหญ่

No comments: