Friday, December 01, 2006

แจ้งผลการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ประชุมวิืชาการที่ ม.รังสิต

Fri, 1 Dec 2006 13:19:23
From:
Subject: แจ้งผลการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

(การประชุมนำเสนอผลงานบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 วันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2549 ม.รังสิต)
เรียน คุณพงษ์ศักดิ์, คุณศิริจิต, คุณสุกานดา, คุณอาษา, คุณอดุลย์, คุณวัฒนา และคุณจุฬาภรณ์

ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บทความที่ท่านได้ส่งเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะต่อบทความดังไฟล์ที่แนบ

ขอให้ท่านปรับบทความ และส่งกลับมายังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2549

นอกจากนี้ ขอให้ท่านแจ้ง ที่อยู่ที่สามารถส่งไปรษณีย์ถึงท่านได้สะดวก เพื่อมหาวิทยาลัยรังสิตจะได้จัดส่งจดหมายตอบรับ และกำหนดการไปยังท่าน
ผศ.ดร.เพียงจันทร์ จริงจิตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต.
ข้อเสนอแนะการประเมินผลบทความวิจัย
ชื่อบทความ การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำแผนที่การกระจายทันตบุคลากร : กรณีศึกษา จังหวัดมุกดาหาร

ชื่อผู้เสนอบทความ
ศิริจิต เทียนลัคนานนท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อเสนอแนะ

1. ไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลว่าทำไปใช้ D1 X D2 X D3 เป็นเกณฑ์ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมก็ได้ จึงควรมีการศึกษารายละเอียดในเรื่องนี้ (หากมีเวลา)
2. ชื่อเรื่องควรใช้คำว่า Dental Personnel แทน Dental Personal


ข้อเสนอแนะการประเมินผลบทความวิจัย

ชื่อบทความ
การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมกับการเกิดโรคไข้เลือดออกในจังหวัดกาฬสินธุ์โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ชื่อผู้เสนอบทความ
อดุลย์ กล้าขยัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อเสนอแนะ

1. บทความไม่ได้บอกว่าประยุกต์ใช้ปัจจัยทั้ง 9 ปัจจัยร่วมกันอย่างไร กล่าวคือ ไม่มีการพูดถึงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
2. ไม่มีการกล่าวถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ที่นำมาใช้
3. ภาพถ่ายดาวเทียมสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการนี้ได้

ข้อเสนอแนะการประเมินผลบทความวิจัย
ชื่อบทความ การพัฒนาแบบจำลองระบบสารสนเทศสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ชื่อผู้เสนอบทความ
วัฒนา คงนาวัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อเสนอแนะ

1. ไม่แน่ใจว่า “แบบจำลอง” เป็นระดับใด อ่านจากบทความเห็นเพียงแนวคิด/กรอบ ควรเพิ่ม Prototype ของระบบเพื่อให้เห็นลักษณะการทำงานได้มากขึ้น
2. มีข้อความที่หน้า 6 พูดถึงการประเมินประสิทธิภาพของระบบด้วย แสดงว่าโมเดลต้องถูกนำไปใช้หรือทดลองใช้ หรือทำ Scenario testing ดังนั้น ควรพูดถึงผลลัพธ์/หน้าตา/หน้าจอ/Interface ของระบบบ้าง
3. ควรอธิบายเพิ่มเติมถึงโปรแกรม THO มากกว่านี้ เช่น ชื่อเต็ม การนำไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ
ข้อเสนอแนะการประเมินผลบทความวิจัย
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในจังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อผู้เสนอบทความ
จุฬาภรณ์ ชัยรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อเสนอแนะ

1. มีการกำหนดว่า มีตัวแปรใดบ้างที่ใช้ แต่มิได้ระบุว่านำมาใช้อย่างไร ในการกำหนดความเสี่ยงของการเกิดโรค ด้วยการใช้ GIS
2. หัวข้อ ตัวแปรที่ศึกษา ควรบอกชื่อเต็มของ อบต. ครั้งแรกก่อน แล้วจึงใช้ชื่อย่อ
ข้อเสนอแนะการประเมินผลบทความวิจัย
ชื่อบทความ การสร้างแบบจำลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา ระบบควบคุมงานด้านอาหาร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด

ชื่อผู้เสนอบทความ
สุกานดา เอี่ยมศิริถาวร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อเสนอแนะ

1. มีการระบุว่าใช้ผลรวมค่าคะแนนการถ่วงน้ำหนักในการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม แต่ไม่ได้ระบุว่าใช้อย่างไร
2. ข้อมูลในตารางที่ 1 ให้ปรับระยะบรรทัดให้ตรงกัน

ข้อเสนอแนะการประเมินผลบทความวิจัย
ชื่อบทความ การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อผู้เสนอบทความ
พงษ์ศักดิ์ เชาว์วันกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อมูลอ้างอิงยังล้าสมัย ควรปรับปรุงทั้งในการใช้ในบทความและเพิ่มบรรณานุกรม ซึ่งเห็นว่ายังด้อยในเรื่องข้อมูลต่างประเทศ
2. ตัวอย่างหน้าจอ เสนอเฉพาะหน้าจะทะเบียนผู้ป่วย ควรมีตัวอย่างการใช้งานด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การสืบค้นข้อมูล รายงานสรุปต่าง ๆ เป็นต้น
3. เป็นบทความวิจัยที่ได้ ได้องค์ความรู้ใหม่ในการจัดระบบสารสนเทศไปผู้ป่วยวัณโรคในระบบชุมชน
ข้อเสนอแนะการประเมินผลบทความวิจัย
ชื่อบทความ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาแบบจำลองการกระจายของสถานบริการสาธารณสุข : กรณีศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อผู้เสนอบทความ
อาษา อาษาไชย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อเสนอแนะ

1. การพิจารณาใช้ดัชนีความสะดวกในการเข้าถึง โดยการใช้ summation อาจไม่เพียงพอ หากมีโอกาสควรลงรายละเอียด เพื่อเขียนสมการที่เหมาะสมมากกว่านี้

No comments: