Monday, December 25, 2006

ม.ข.ประกาศ รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 9

ประกาศรายชื่อออกมาแล้วครับ หลังจากที่เลื่อนกำหนดการประกาศมาจากวันที่ 15 ธ.ค. 2549
ซึ่งมีชาว ส.ม.1 ที่ได้เข้าร่วมในการนำเสนอดังต่อไปนี้

รหัส ชื่อ
MMP-6 นางสาวศิริจิต เทียนลัคนานนท์
MMP-14 นางจุฬาภรณ์ ชัยรัตน์
MMP-24 นางพงษ์ศักดิ์ เชาว์วันกลาง
MMP-25 นายอดุลย์ กล้าขยัน
MMP-26 นางสุกานดา เอี่ยมศิริถาวร
MMP-27 นายวัฒนา คงนาวัง
MMP-28 นายอาษา อาษาไชย


เสนอแบบ โปสเตอร์การส่งคืนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว

บันทึกข้อมูล 2 ส่วนดังรายละเอียดด้านล่างนี้ ส่งคืนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวัน ที่ 9 มกราคม 2550 (9 ม.ค. 50 บัณฑิตวิทยาลัยต้องได้รับบทความ) รายละเอียดคือ
1) บทคัดย่อ ซึ่งคัดลอกจากบทความวิจัยจัดรูปแบบตามบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
2) บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์บันทึกโดย Microsoft Word 97 หรือ Microsoft Word XP

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-4320-2420 ต่อ 32หมายเหตุ ขอให้ผู้เสนอผลงานวิจัย ส่งบทความที่แก้ไขแล้วภายในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2550 ที่ pat_yanzi99@hotmail.com หรือ figo_336@hotmail.com โดยเป็นไฟล์ Microsoft word เท่านั้น

No comments: