Monday, December 25, 2006

วิเคราะห์สมรรถภาพการทำงานของปอด ในคนงานโรงโม่หินจังหวัดสระแก้ว ปี 2546- 2549

ชะฏายุทธ์ ปักเมย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฝ้าระวังสมรรถภาพการทำงานของปอด
2 . เพื่อเปรียบเทียบความชัดในการพยากรณ์ สมรรถภาพการทำงานของปอดระหว่างคนงานเดิมที่ได้รับการทดสอบสมรรถภาพการทำงาน ของปอด 4 ปี กับคนงานที่ได้รับการทดสอบสมรรถาพการทำงานของปอดต่ำกว่า 4 ปี

ผลการศึกษา
- การดำเนินการทดสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดในคนงานในโรงงานจำนวน 1 โรง ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2549 โดยมีคนงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 53 คน พบว่า มีคนงานจำนวน 18 คน (ร้อยละ 34.00) มีผลการทดสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดผิดปกติ ในจำนวนนี้พบว่า ร้อยละ 61.11 มีผลการทำสอบ คือ Mild restriction ร้อยละ 27.78 มีผลการทดสอบ คือ Moderated obstruction ร้อยละ 5.56 มีผลการทดสอบคือ Mild obstruction และร้อยละ 5.56 มีผลการทดสอบ คือ Moderated obstruction ค่าสัมประสิทธิ์ในการพยากรณ์ FEV1 ในคนงานเดิม 25 คน คือ 1.5962 และ ค่าสัมประสิทธิ์ในการพยากรณ์ ค่า FVC คือ 1.5869 ค่าสัมประสิทธิ์ในการพยากรณ์ FEV1 ในคนงานที่ได้รับการทดสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดต่ำกว่า 4 ปี 28 คน คือ -26.1684 และค่าสัมประสิทธิ์ในการพยากรณ์ ค่า FVC คือ 8.2650จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

No comments: