Tuesday, October 24, 2006

สรุปข้อมูลชาว ส.ม.1 เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่ ม.ราชภัฎอุดรธานี 1-3 พ.ย.2549

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1
เรื่อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
The First Conference : Science Techonology Education
and LocalWisdom for Sustainable Developmen
t


1 - 3 พฤศจิกายน 2549
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี


มีชาว ส.ม1 ส่งบทคัดย่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานนี้ดังนี้


1) นาง จุฬาภรณ์ ชัยรัตน์
2) นางสาว นวลจันทร์ สายวงค์
3) นายวัฒนา คงนาวัง
4) นายพงษ์ศักดิ์ เชาว์วันกลาง
5) นายอดุลย์ กล้าขยัน
6) นายอาษา อาษาไชย
7) นางสาวศิริจิต เทียนลัคนานนท์
8) นางสุกานดา เอี่ยมศิริถาวร

ซึ่งทั้ง 8 หัวข้อได้รับการพิจารณาให้นำเสนอที่อุดรธานี
แต่มีชาว ส.ม.1 มมส ได้ตัดสินใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ในงานดังกล่าว 5 คน คือ

1) นาง จุฬาภรณ์ ชัยรัตน์
2) นางสาวศิริจิต เทียนลัคนานนท์
3) นายวัฒนา คงนาวัง
4) นายอดุลย์ กล้าขยัน
5) นายอาษา อาษาไชย

ซึ่งทั้ง 5 คนได้จัดทำโปสเตอร์ไปนำเสนอในงานดังกล่าวแล้วครับ

No comments: