Wednesday, September 27, 2006

พี่หน่อย จารุวรรณ ปัดฝุ่นเค้าโครงเขียนโปรแกรมวินิจฉัยโรค มาทำต่ออีกครั้ง

หลังจากประสบปัญหาหลายอย่าง จนต้องขอเปลี่ยนหัวข้อเรื่อง ตั้งแต่เรื่องพัฒนาโปรแกรมวินิจฉัยโรค เป็นหัวข้อใหม่อีก 3-4 หัวข้อ และต้องสอบเค้าโครง สอบเปลี่ยนชื่อเรื่องอีก 3 ครั้ง

เพระมีเวลาเตรียมตัวน้อย ทำให้คณะกรรมการสอบ ไม่ยอมให้ผ่าน เพราะพี่หน่อยอธิบายเนื้อหาไม่ชัดเจน จนดูมีความเป็นไปได้น้อยที่จะทำเค้าโครงนั้น จนเสร็จ

ล่าสุด ก.ย.2549 พี่หน่อยตัดสินใจหยิบ เค้าโครงเรื่องโปรแกรมวินิจฉัยโรค ที่เคยสอบเค้าโครงผ่านมาแล้ว แต่ติดขัดเรื่องคนที่ช่วยเขียนโปรแกรม กลับมาทำใหม่อีกครั้ง เพราะติดต่อคนที่ช่วยเขียนโปรแกรมได้แล้ว และได้ปรึกษากับ อ.ที่ปรึกษา, ท่านคณบดี แล้ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบ ให้ดำเนินการได้ โดยให้ทำบันทึกเสนอตามขั้นตอน แล้วลงมือทำวิจัยต่อ จนกระทั่งเขียนบทที่ 4-5 ให้เสร็จ แล้วมาสอบปากเปล่าได้เลย

คราวนี้ พี่หน่อยก็คงจะจบตามที่ตั้งใจไว้แล้ว

No comments: