Saturday, August 19, 2006

ัพี่จ่อย วัฒนา ติดงาน ไม่สามารถไปร่วมประชุมกระทรวงฯ ได้

ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับพี่จ่อย วัฒนา คงนาวัง แจ้งว่า
พี่จ่อยว่าติดราชการไปดูงาน กพร.กับnettech

คงไม่สามารถไปร่วมประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขได้

ส่วนคุณสุกานดานั้นหากไม่ได้รับอนุมัติให้ไปจะยกเลิกทั้ง
หมด เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง ถึง 5000 บาท

No comments: