Thursday, May 25, 2006

ผลของกลุ่มทักษะทางสังคมต่อพฤติกรรมทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภท

สกาวรัตน์ พวงลัดดา
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา

ผลการศึกษา
– กลุ่มทักษะทางสังคมช่วยพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภทไปในทางที่ดี ขึ้น ดังนั้นในผู้ป่วยที่บกพร่อง เรื่องทัษะทางสังคมจึงควรฝึกเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคใในผู้ป่วยต่อไป เมื่อติดตามผลการฝึกในสัปดาห์ที่ 8 พบว่า คะแนนพฤติกรรมทางสังคมลดลง ดังนั้น หลังฝึก ผู้ป่วยจิตเภท 8 สัปดาห์ ต้องมีการประเมินพฤติกรรมทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภท เพื่อวางแผนฟื้นฟูทักษะทางสังคมต่อไปจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

No comments: