Thursday, May 26, 2005

Transnational tobacco campaign tactics on women.


งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการวิเคราะห์กลยุทธ์การจูงใจของบริษัทบุหรี่ ในส่วนเอเชีย-แปซิฟิก โดยเน้นหนักไปที่กลุ่มสตรี
ผลการวิจัย พบว่า
- เนื้อหาโฆษณาส่วนใหญ่จะเน้นถึงความเป็นตะวันตก
- ประเด็นในการนำเสนอ จะเน้นความอิสระเสรีของผู้หญิงตะวันตก โดยเฉพาะการเชื่อมโยงให้เห็นว่าการสูบบุหรี่ทำให้รู้สึกปลดปล่อย
- บริษัทผลิตบุหรี่ในภูมิภาคเอเชีย - แ ป ซิฟิก ได้เรียนรู้เทคนิคการโฆษณาจากบริษัทข้ามชาติ เพื่อให้สามารถผลิตโฆษณาของตนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิง ในประเทศของตน


นอกจากนั้น Mackey เชื่อว่า กลยุทธ์ดังกล่าว ทำให้จำนวนผู้หญิงที่สูบบุหรี่ทีการขยายมากขึ้นผู้วิจัย - Judith Mackey. (2539)


No comments: