Wednesday, May 18, 2005

การพัฒนารูปแบบการวางแผนพัฒนาสุขภาพในระดับหมู่บ้าน

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการวางแผนพัฒนาสุขภาพในร ะดับหมู่บ้านเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและทดสอบกลยุทธ์ในการเพิ่ มศักยภาพในการวางแผนพัฒนาสุขภาพของหมู่บ้าน จากการวิเคราะห์ปัญหาเชิงคุณภาพพบว่า

รูปแบบการวางแผนพัฒนาสุขภาพใ นระดับหมู่บ้านในโครงการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อการบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้า ที่ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข ยังขาดรูปแบบที่เหมาะสมในการปฏิบัติ จึงได้มีกิจกรรมแทรกแซงในการทดสอบได้แก่ (1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน (2) การแจกคู่มือการปฏิบัติการวางแผนสำหรับผู้นำชุมชน (3) การนิเทศและติดตามงานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ (4) ปรับแผนพัฒนาสุขภาพของหมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบล
ภายหล ังจากการใส่กิจกรรมแทรกแซงทั้ง 4 ข้อพบว่า ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านทดลอง มีความรู้ความเข้าใจ เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ สามารถจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของหมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาหมู่บ้านของชุมชนและความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นแผนที่สอดคล้องกับการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตามกระบวนการวางแผน
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ ภิญโญ นิลจันทร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนารูปแบบการวางแผนพัฒนาสุขภาพในระดับหมู่บ้าน
สาขาวิชา พัฒนาสังคม
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
ผศ.จินตนา ลี้ละไกรวรรณ
ผศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
ปีที่จบ 2540

No comments: