Thursday, May 26, 2005

ความต้องการและความจำเป็นด้านสื่อโรคเอดส์ ศึกษาเฉพาะพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


งานวิจัยของงามนิตย์ เป็นการวิจัยเบื้องต้นในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มชายนักเที่ยว กลุ่มหญิงบริการ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป


ผลการวิจัย พบว่า
- สื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างรับได้มากที่สุด และเป็นสื่อที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด
- ความรู้เพิ่มเติมที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมากที่สุด คือ เรื่องการตรวจโรคเอดส์ผู้วิจัย - งามนิตย์ ราชกิจ (2536)


No comments: