Thursday, May 26, 2005

การประเมินเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส์ระดับมหภาค


งานวิจัยของสายสัมพันธ์ มุ่งศึกษาความรู้และท่าทีของประชาชนเกี่ยวกับโรคเอดส์ และสื่อที่ประชาชนต้องการให้ใช้เผยแพร่ข่าวสารเรื่องโรคเอดส์


ผลการวิจัยพบว่า


- ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ค่อนข้างดี แต่ยังไม่ค่อยครบถ้วนนัก
- ประชาชน 3 กลุ่ม ที่ต้องรีบให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างเร่งด่วนได้แก่
กลุ่มเจ้าของ-พนักงานบริการทางเพศ, กลุ่มประชาชนทั่วไป และ กลุ่มผู้นำชุมชนผู้ดำเนินกรหอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้าน
- ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมไปในแนวทางป้องกันโรคเอดส์ ค่อนข้างดี
- ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการได้รับความรู้ ข้อมูล และข่าวสารโรคเอดส์จากสื่อต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง แพทย์-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,หนังสือและเอกสารทางวิชาการ ตามลำดับผู้วิจัย - สายสัมพันธ์ รับขวัญ (2537)
No comments: