Thursday, May 26, 2005

การเปิดรับและการยอมรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนและนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร


งานวิจัยของอุไรวรรณ ได้ศึกษาการรับสื่อเกี่ยวกับโรคเอดส์ของยักเรียน นิสิต นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน นิสิต นักศึกษา เปิดรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์จาก วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อนและนิทรรศการ ตามลำดับผู้วิจัย -อุไรวรรณ ภู่วิจิตรสุทิน (2533)
สื่อมวลชน โรคเอดส์


No comments: