Thursday, May 26, 2005

การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เขตกรุงเทพมหานคร


งานวิจัยของสุวรรณี ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารและพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ ของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษ าเอกชน
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด


- ผู้ปกครองส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารโคเอดส์จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด
-อาชีพ รายได้และการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับหนังสือพิมพ์
- เพศ อายุ รายได้ และการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเปิดรับนิตยสาร
- ผ ู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนแต่ละสังกัด มีพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารโรคเอดส์ต่างกัน แต่มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ไม่แตกต่างกัน


ผู้วิจัย - สุวรรณี โพธิศรี (2534)


No comments: