Thursday, April 23, 2009

รวมภาพ track อนามัยสิ่งแวดล้อม ส.ม.1 มมส.

รวมภาพถ่ายสมัยเรียนของนิสิต ส.ม.1 มมส สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์มหาสารคาม มมส.
พ.ศ. 2545-2549

No comments: