Sunday, March 18, 2007

ข่าวฝากจากพี่นก ศิริจิต

พี่หน่อย น้องโอ๋ น้องสันติ น้องพิจิตร พี่เพ็ญ
พี่คำมูล น้องกระแต๊ะ มีใครอีกไหมคะ เป็นอย่างไรบ้างคะ

ว่าจะสมัครไปประชุมวิชาการ
วสส.ชลบุรี แต่มีค่าลงทะเบียน2250 บาทคะ
แต่ถ้าผลงานได้รับคัดเลือก มีรางวัลและใบประกาศด้วย
สนใจลงทะเบียนภายใน 26 มีค 2550 คะ

ประชุมวิชาการวสส.ชลบุรี ประจำปี 2550


ตรวจสอบรายชื่อ
ส่งผลงานคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น กระดานถาม-ตอบการประชุมโครงการประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ประจำปี 2550 เรื่อง สาธารณสุขพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยงานผู้จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
29 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร (038) 275663,275665 ต่อ 158 ,113 โทรสาร (038)274245


วัตถุประสงค์

1. เพื่อ ให้ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานสาธารณสุขให้แก่บุคลากร สาธารณสุขในสาขาเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2. เพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนางานสาธารณสุข
3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,000 คน ประกอบด้วย
1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
2. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล)
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
5. นักวิชาการสาธารณสุข
6. บุคลากรสาธารณสุขผู้สนใจ

ระยะเวลา

ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
รูปแบบการประชุมวิชาการ
จัดการประชุมแบบรวมห้อง และแยกห้องตามสาขาที่สำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย
ห้องฟังการบรรยายรวมทุกสาขา ในหัวข้อ
1. นโยบายสาธารณสุขยุคเศรษฐกิจพอเพียง
2. ระบบสุขภาพแบบพอเพียง
3. บริการอย่างไรถูกใจประชาชน
ห้องย่อยที่ 1 การประชุมวิชาการสาขาเทคนิคเภสัชกรรม ในหัวข้อ
1. สถานการณ์โรคเอดส์และวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ในประเทศไทย
2. แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ในปัจจุบัน
3. ธรรมชาติวิถีกับการบำบัดโรคเอดส์
ห้องย่อยที่ 2 การประชุมวิชาการสาขาทันตสาธารณสุข ในหัวข้อ
1. ทำฟันเด็กอย่างไรให้ปลอดภัย
2. ฉีดยาชาอย่างไรให้ได้ผล
3. การใช้กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์กับงานทันตกรรมป้องกันสำหรับเด็ก
4. โรคเหงือกหรือฟันต่างกันอย่างไร
5. ความรับผิดทางแพ่งและอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพทันตาภิบาล
6. อนาคตความก้าวหน้าของทันตาภิบาล
ห้องย่อยที่ 3 การประชุมวิชาการสาขาสาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในหัวข้อ
1. วิถีการทำงานในระบบสุขภาพพอเพียง
2. การวิจัยจากงานประจำ
3. สถานีอนามัยภายใต้ร่มเงาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น:อนาคตหมออนามัย
4. จริยธรรมนักสาธารณสุข
ห้องย่อยที่ 4 เวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการทุกสาขา

วดป/เวลา
09.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-17.00 น.
17.00-22.00 น.
2 พ.ค.50
พิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบาย สาธารณสุขยุคเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นพ.
มงคล ณ สงขลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บรรยาพิเศษเรื่อง ระบบสุขภาพแบบพอเพียง
โดย นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประชุมวิชาการแยกห้องตามพื้นฐานการสำเร็จการศึกษา
ห้องที่ 1 ทันตสาธารณสุข
ห้องที่ 2 เทคนิคเภสัชกรรม
ห้องที่ 3
สาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ห้องที่ 4 เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ
พิธีมอบรางวัลและงานเลี้ยงสังสรรค์
3 พ.ค.50
ประชุมวิชาการแยกห้องตามพื้นฐานการสำเร็จการศึกษา
ห้องที่ 1 ทันตสาธารณสุข
ห้องที่ 2 เทคนิคเภสัชกรรม
ห้องที่ 3
สาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ห้องที่ 4 เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ
ประชุมวิชาการแยกห้องตามพื้นฐานการสำเร็จการศึกษา
ห้องที่ 1 ทันตสาธารณสุข
ห้องที่ 2 เทคนิคเภสัชกรรม
ห้องที่ 3
สาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ห้องที่ 4 เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ
4 พ.ค.50
บรรยายพิเศษเรื่อง บริการอย่างไรถูกใจประชาชน

โดย รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล

อภิปรายปัญหาทั่วไป พิธีปิดการประชุม


No comments: