Sunday, March 18, 2007

ผลการใช้โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

จุดมุ่งหมาย
1) ศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
2) ศึกษาผลการใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
3) เปรียบเทียบความแตกต่างสมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

ประชากรที่ใช้ใ นการวิจัย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฝนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จำนวน 168 คน แยกเป็นนักเรียนชาย จำนวน 82 คน แบ่งเป็นกลุ่มอายุ 8 ปี จำนวน 30 คน กลุ่มอายุ 9 ปี จำนวน 52 คน และนักเรียนหญิง จำนวน 86 คน แบ่งเป็นกลุ่มอายุ 8 ปี จำนวน 40 คน กลุ่มอายุ 9 ปี จำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 รายการ 2) โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกต่างสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการใช้โปรแกรมเสริมส ร้างสมรรถภาพทางกายโดยการทดสอบค่า ที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า สมรรถภาพทางกายด้านงอตัวข้างหน้า ยืนกระโดดไกล ลุกนั่ง 30 วินาที วิ่งเก็บของและวิ่งเร็ว 50 เมตร รวม 5 ด้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นตัวบ่งชี้แสดงให้ทราบว่า โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้จาก การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549
23-24 มกราคม พ.ศ.2550 ณ อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี

No comments: