Sunday, February 18, 2007

เครื่องซัคชั่นดูดแห้ง (Suction Dryer)

ไชยา ทันเอี่ยม
โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นเครื่องที่ช่วยทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทยาง สายยางที่ต้องนึ่งแห้งเร็ว ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน ป้องกันการสัมผัสปนเปื้อนฝุ่นละอองควบคุมจำนวนของที่ต้องทำให้แห้ง สามารถจัดเป็นชุดได้เลย ลดระยะเวลาในการจัดชุดใหม่และลดการจัดชุดเครื่องมือผิดพลาดและลดการสูญหาย

วิธีการศึกษา/การประดิษฐ์
- โดยการนำครื่องซัคชั่นเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาเชื่อมต่อสายยางเพื่อเป็นข้อต่อ กับอุปกรณ์การแพทย์ การใช้เครื่องซัคชั่นดูดลมในท่อสายยางให้สะอาดด้วยน้ำอุ่น นำมาต่อกับสายเชื่อมต่อเครื่องซัคชั่นแล้วเริ่มกระบวนการดูดให้แห้ง ตรวจสอบคราบสกปรกตามสายยางต่างๆก่อนส่งนึ่งอบแก็ส

ผลการศึกษา
- ระยะเวลาในการทำให้แห้งใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีต่อ 3 ชิ้น ในขณะที่ถ้าตากให้แห้งเองจะใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที ทำให้ประหยัดเวลาและไม่มีคราบน้ำเหลืออยู่ในสายยางเลย ตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์ได้และลดความผิดพลาดในการจัดชุดเครื่องมือและใช้กระแส ไฟฟ้าไม่มาก หลังจากนำมาใช้งานพบว่า อัตราความทันเวลาของการใช้งานของอบแก็สเป็นร้อยละ 100 และอัตราตรวจพบสายยางไม่สะอาดเป็นร้อยละ 0

สรุป
- การประดิษฐ์เครื่องซัคชั่นดูดแห้งขึ้นใช้นี้จะช่วยในการเตรียมอุปกรณ์ที่ ต้องนึ่งอบแก็สได้เร็วขึ้น ลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรก ฝุ่นละอองและลดการสูญหายอุปกรณ์ขณะตากให้แห้งลงได้ ลดระยะเวลาในการทำงาน ปละประหยัดเงินของโรงพยาบาลเพราะไม่ต้องซื้อของมาเก็บไว้มากเนื่องจาก สามารถหมุนเวียนใช้งานได้ทัน


จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

No comments: