Saturday, February 03, 2007

หนูเล็ก ไปหาข้อมูลในนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อ ป.โท- ป.เอก ม.ขอนแก่น

3 ก.พ.2550 มีนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ของ ม.ข. ซึ่งเดินทางมาจัดกิจกรรมที่ ศูนย์การค้า SK ชอปปิ้งพลาซ่า ตรงข้าม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
หนูเล็กได้แวะไปเข้าฟังและหาข้อมูลในงานนี้ด้วย หลังจากดูรายละเอียดแล้ว มีหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรหนึ่งที่เปิดรับในคราวนี้ คือ ป.เอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งได้หนูเล็กได้สอบถามเรื่องการเข้าเรียน การขอทุน ซึ่งได้รับคำแนะนำว่า ต้องไปคุยกับอาจารย์ในสาขานั้นก่อนว่า จะรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม่ แล้วจึงดำเนินการสมัครสอบ เตรียมโครงร่างวิจัย -แผนการทำวิทยานิพนธ์ ส่วนแหล่งทุนมีหลายแหล่ง

หนูเล็กไม่มีข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดินมากนัก

เรื่องเวลาเรียน หนูเล็กไม่สามารถมาเรียนได้ นอกจากจะย้ายไปอยู่ สคร. ซึ่งสามารถลามาเรียนได้

No comments: