Wednesday, January 31, 2007

การรับโปสเตอร์และเอกสารประชุมวิชาการคืนของชาว ส.ม.1

เนื่องจากช่วงปลายเดือน ม.ค.2550 ได้ส่งโปสเตอร์ไปเผยแพร่ผลงาน และได้รับเอกสาร รวมผลงานวิชาการ กระเป๋าจากการประชุม จำนวน 3 งาน

ซึ่งได้รวบรวมส่งไปเก็บไว้ที่บ้านพี่นกทั้งหมด

เมื่อเสร็จสิ้นการไปเสนอผลงานแล้ว การส่งมอบผลงานคืนแต่ละท่าน คงจะเป็นช่วงที่นัดพบกัน ไปขอบคุณ มอบของที่ระลึกให้อาจารย์ที่ปรึกษา อย่างที่ตั้งใจไว้ ซึ่งจะได้นัดหมายกันต่อไป

ซึ่งโปสเตอร์ และเอกสารที่ได้รับจากการประชุมวิชาการทั้ง 3 งานจะได้นำมามอบให้ในวันนัดหมายต่อไป

No comments: