Friday, December 15, 2006

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ ม.ขอนแก่น

ตาม โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดในวันที่ 19 มกราคม 2550 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เสนอผลงานจากเดิมในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 นั้น ขอเลื่อนวันประกาศดังกล่าวเป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2549 และให้ ผู้เสนอผลงาน รับบทความวิจัย เพื่อแก้ไขได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2550
การรับบทความ

สามารถรับได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ

1. สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดส่งบทความไปให้ทางไปรษณีย์

2. สำหรับผู้ที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่น แต่ไม่สามารถมารับบทความด้วยตนเองได้ ขอให้โทรศัพท์แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยด่วน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2549 นี้ เพื่อจะได้จัดส่งบทความไปให้ทางไปรษณีย์

การส่งคืนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว

บันทึกข้อมูล 2 ส่วนดังรายละเอียดด้านล่างนี้ ส่งคืนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวัน ที่ 9 มกราคม 2550 (9 ม.ค. 50 บัณฑิตวิทยาลัยต้องได้รับบทความ) รายละเอียดคือ
1) บทคัดย่อ ซึ่งคัดลอกจากบทความวิจัยจัดรูปแบบตามบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
2) บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์บันทึกโดย Microsoft Word 97 หรือ Microsoft Word XP

โดยส่งมาที pat_yanzi99@hotmail.com หรือ figo_336@hotmail.com

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-4320-2420 ต่อ 32

No comments: