Friday, November 17, 2006

พี่อดุลย์ ดำเนินการยื่นเอกสารสมัครเข้าร่วมประชุมที่ มข. เรียบร้อยแล้ว

17 พ.ย.2549 พี่อดุลย์ได้เดินทางมาที่ขอนแก่น เพื่อสมทบกับพี่นกที่ มข. ในการยื่นเอกสารสมัครเข้าร่วมประชุมที่ มข.ซึ่งหมดเขตรับสมัครมาแล้ว เมื่อ 15 พ.ย.

ตอน เที่ยง พี่นกต้องรีบเดินทางกลับมุกดาหาร พี่อดุลย์จึงดำเนินการแทน นำเอกสารไปยื่นสมัครตามขั้นตอน ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ได้ขยายระยะเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 24 พ.ย. นี้

หลังจากส่งเอกสารเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ได้สอบถามและแจ้งให้กรอกรายละเอียด ลงทะเบียนสมัครในเวบไซต์ ประชุมวิชาการที่ gs.kku.ac.th ไว้เป็นหลักฐานด้วย ซึ่งพี่อดุลย์ได้โทรแจ้ง พี่นก กับนายบอนให้ช่วยกันเข้ามากรอกข้อมูลด้วย

โดย ในงานนี้ ขาว ส.ม.1 ได้ยื่นสมัคร 7 คน คือ 1.คุณอดุลย์ 2.คุณศิริจิต 3. คุณสุกานดา 4.คุณพงษ์ศักดิ์ 5. คุณอาษา 6. คุณจุฬาภรณ์ 7.คุณวัฒนา

No comments: