Saturday, November 25, 2006

พี่เพ็ญ เก็บข้อมูลเกือบเสร็จแล้ว

ในช่วงปลายปี 2549 พี่เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เชื่อมกลาง ณ โคราช มีความก้าวหน้าเรื่อง Thesis หลายอย่าง ซึ่งได้ลงมือเก็บข้อมูลวิจัยเกือบจะเสร็จแล้วนะครับ

แต่ช่วงนี้ งานยุ่งพอสมควร จึงขอพักยกไว้ก่อน

No comments: