Wednesday, November 22, 2006

หนูเล็กย้ายที่ทำงานใหม่ ไปลุยทำโครงการนำร่อง งบ สปสช.

ข่าวล่ามาจากศรีสะเกษ หนูเล็ก คุณนวลจันทร์ สายวงศ์ถูก สาธารณสุขอำเภอ เรียกเข้าพบ แจ้งเรื่องย้ายของหนูเล็ก เนื่องจากมองเห็นถึงศักยภาพและประสบการณ์ของหนูเล็ก

จึงจะให้ย้ายไปงานที่สถานีอนามัยผักแคว ซึ่งกำลังจะได้งบประมาณจาก สปสช. มาทำโครงการนำร่องในพื้นที่ตำบลแห่งนี้

พื้นที่ใหม่ที่หนูเล็กต้องย้ายไปในครั้งนี้ มี 14 หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งมากกว่าที่สถานีอนามัยบ้านบกขี้ยาง ซึ่งมีเพียง 6 หมู่บ้านเท่านั้น

โดยหนูเล็กจะย้ายไปทำงานที่แห่งใหม่ตั้งแต่ ต้นเดือนธันวาคม 2549 นี้

22 11 2006

No comments: